ข้อมูลศิษย์เก่า รหัส 45102795

ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา
45102795
กลับ
ชื่อภาษาไทย
นางสาววิชชุดา  เลาแก้วหนู
ชื่อภาษาอังกฤษ
Ms.Widchuda  Loakeawnu
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
สำนักวิชา
การจัดการ (School of Management)
สาขาวิชา
การสอบบัญชี (Bachelor of Accountancy Program (Auditing))
ข้อมูลการทำงาน
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
-
สถานที่ทำงาน
ชื่อหน่วยงาน :
-
ที่ตั้งเลขที่ :
-
หมู่ที่ :
-
อาคาร/ตึก :
-      ชั้น : -
ตรอก/ซอย :
-
ถนน :
-
ตำบล/แขวง :
-
อำเภอ/เขต :
-
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
-
โทรศัพท์ :
- โทรสาร : -  
อีเมล์:
-