เกี่ยวกับศิษย์เก่าสัมพันธ์

 “งานศิษย์เก่าสัมพันธ์” เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือในด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเป็นศูนย์ประสานงานกลางระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่าทั้งนี้ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์” เป็นงานหนึ่งในสังกัดของส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วัตถุประสงค์การจัดตั้งหน่วยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

1. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์เก่า ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันและมหาวิทยาลัย
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างกันของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และองค์กร สมาคมศิษย์เก่า
3. เพื่อเป็นกลไกประสานความร่วมมือศิษย์เก่าในการระดมทุนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
4. เพื่อประสานบทบาทของศิษย์เก่าในการสร้างสรรค์ จรรโลงกิจกรรมระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง และสร้างเสริมการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

  1. จัดทำฐานข้อมูล ทะเบียนชื่อ ที่อยู่ ประวัติและอาชีพของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างศิษย์เก่าด้วยกันและศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในกลุ่มศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน  บุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และบุคคลทั่วไป
  3. จัดทำข้อมูลข่าวสารของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลเผยแพร่ไปยังศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  4. จัดทำแผนงานและกลไกในการระดมทุนทั้งในรูปของทุนทรัพย์ ทุนทางปัญญา  และศักยภาพความรู้ความสามารถ จากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และผู้มีจิตศรัทธาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสร้างพลังร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย
  5. จัดให้มีบริการต่าง ๆ แก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ได้รับความสะดวกและตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  6. จัดการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพและวิทยาการใหม่ ๆ ให้กับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยประสานความร่วมมือกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างต่อเนื่อง
  7. จัดประชุมใหญ่ประจำปี ในวันคืนสู่เหย้าชาววลัยลักษณ์ เพื่อให้ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้พบปะสังสรรค์  ระดมสมองและให้ข้อเสนอแนะที่ดีแก่การพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  8. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่าด้วยกันและศิษย์เก่ากับนักศึกษาปัจจุบัน เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ความเป็นเลือดสถาบัน
  9. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการค้นหาศิษย์เก่าดีเด่นประจำปีและเชิดชูเกียรติอย่างสมศักดิ์ศรี โดยจัดทำทะเบียนรูปภาพ รายชื่อและประวัติไว้ในห้องเกียรติยศ  เพื่อสร้างความภาคภูมิใจทั้งต่อมหาวิทยาลัยเองและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  10. สร้างความเป็นศูนย์กลางในการประสานงานให้สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เข้าถึงหน่วยงานต่าง ๆ และเครือข่ายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เพื่อให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสาธารณะ