ข้อมูลศิษย์เก่า รหัส 45101102

ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา
45101102
กลับ
ชื่อภาษาไทย
นางสาวนารีมาน  อับดุลอีละ
ชื่อภาษาอังกฤษ
Ms.Nareeman  Abdulelah
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
สำนักวิชา
การจัดการ (School of Management)
สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Bachelor of Accountancy Program (Accounting Information System))
ข้อมูลการทำงาน
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
-
สถานที่ทำงาน
ชื่อหน่วยงาน :
-
ที่ตั้งเลขที่ :
-
หมู่ที่ :
-
อาคาร/ตึก :
-      ชั้น : -
ตรอก/ซอย :
-
ถนน :
-
ตำบล/แขวง :
-
อำเภอ/เขต :
-
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
-
โทรศัพท์ :
- โทรสาร : -  
อีเมล์:
-