ข้อมูลศิษย์เก่า รหัส 44900140

ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา
44900140
กลับ
ชื่อภาษาไทย
นางสาวนิตยา  ปานปริเยศ
ชื่อภาษาอังกฤษ
Ms.Nittaya  Panpariyas
ระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma)
สำนักวิชา
โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิต การจัดการและการประเมินโครงการ (-)
สาขาวิชา
การจัดการและการประเมินโครงการ (Graduate Diploma in Project Management and Evaluation)
ข้อมูลการทำงาน
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
-
สถานที่ทำงาน
ชื่อหน่วยงาน :
-
ที่ตั้งเลขที่ :
-
หมู่ที่ :
-
อาคาร/ตึก :
-      ชั้น : -
ตรอก/ซอย :
-
ถนน :
-
ตำบล/แขวง :
-
อำเภอ/เขต :
-
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
-
โทรศัพท์ :
- โทรสาร : -  
อีเมล์:
-