ข้อมูลศิษย์เก่า รหัส 45112190

ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา
45112190
กลับ
ชื่อภาษาไทย
นางสาวรูฮาณี  สานิง
ชื่อภาษาอังกฤษ
Ms.Ruhanee  Saning
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
สำนักวิชา
สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ (School of Allied Health Sciences and Public Health)
สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ (Bachelor of Science Program in Medical Technology)
ข้อมูลการทำงาน
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
-
สถานที่ทำงาน
ชื่อหน่วยงาน :
-
ที่ตั้งเลขที่ :
-
หมู่ที่ :
-
อาคาร/ตึก :
-      ชั้น : -
ตรอก/ซอย :
-
ถนน :
-
ตำบล/แขวง :
-
อำเภอ/เขต :
-
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
-
โทรศัพท์ :
- โทรสาร : -  
อีเมล์:
-