ข้อมูลศิษย์เก่า รหัส 45202942

ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา
45202942
กลับ
ชื่อภาษาไทย
นายนิวัฒน์  หนูในน้ำ
ชื่อภาษาอังกฤษ
Mr.Niwat  Nunainam
ระดับการศึกษา
ปริญญาโท ภาคพิเศษ (Master Degree (Special))
สำนักวิชา
การจัดการ (School of Management)
สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (Master of Business Administration Program)
ข้อมูลการทำงาน
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
-
สถานที่ทำงาน
ชื่อหน่วยงาน :
-
ที่ตั้งเลขที่ :
-
หมู่ที่ :
-
อาคาร/ตึก :
-      ชั้น : -
ตรอก/ซอย :
-
ถนน :
-
ตำบล/แขวง :
-
อำเภอ/เขต :
-
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
-
โทรศัพท์ :
- โทรสาร : -  
อีเมล์:
-