งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

ชื่อภาษาไทย : งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชื่อภาษาอังกฤษ : Walailak UniversityAlumni Relations  

          (WU Alumni Relations)

             “งานศิษย์เก่าสัมพันธ์” เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือในด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเป็นศูนย์ประสานงานกลางระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่าทั้งนี้  “ศิษย์เก่าสัมพันธ์” เป็นงานหนึ่งในสังกัดของส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

วัตถุประสงค์การจัดตั้งหน่วยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

 1. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์เก่า ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันและมหาวิทยาลัย
 2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างกันของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และองค์กร สมาคมศิษย์เก่า
 3. เพื่อเป็นกลไกประสานความร่วมมือศิษย์เก่าในการระดมทุนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
 4. เพื่อประสานบทบาทของศิษย์เก่าในการสร้างสรรค์ จรรโลงกิจกรรมระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง และสร้างเสริมการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

 

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

 1. จัดทำฐานข้อมูล ทะเบียนชื่อ ที่อยู่ ประวัติและอาชีพของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างศิษย์เก่าด้วยกันและศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในกลุ่มศิษย์เก่า  ศิษย์ปัจจุบัน  บุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และบุคคลทั่วไป
 3. จัดทำข้อมูลข่าวสารของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลเผยแพร่ไปยังศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 4. จัดทำแผนงานและกลไกในการระดมทุนทั้งในรูปของทุนทรัพย์  ทุนทางปัญญา  และศักยภาพความรู้ความสามารถ จากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และผู้มีจิตศรัทธาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสร้างพลังร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย
 5. จัดให้มีบริการต่าง ๆ แก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ได้รับความสะดวกและตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 6. จัดการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพและวิทยาการใหม่ ๆ ให้กับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยประสานความร่วมมือกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างต่อเนื่อง
 7. จัดประชุมใหญ่ประจำปี  ในวันคืนสู่เหย้าชาววลัยลักษณ์ เพื่อให้ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้พบปะสังสรรค์  ระดมสมองและให้ข้อเสนอแนะที่ดีแก่การพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่าด้วยกันและศิษย์เก่ากับนักศึกษาปัจจุบัน  เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ความเป็นเลือดสถาบัน
 9. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการค้นหาศิษย์เก่าดีเด่นประจำปีและเชิดชูเกียรติอย่างสมศักดิ์ศรี โดยจัดทำทะเบียนรูปภาพ  รายชื่อและประวัติไว้ในห้องเกียรติยศ  เพื่อสร้างความภาคภูมิใจทั้งต่อมหาวิทยาลัยเองและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 10. สร้างความเป็นศูนย์กลางในการประสานงานให้สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เข้าถึงหน่วยงานต่าง ๆ และเครือข่ายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เพื่อให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสาธารณะ