หน้าหลัก > โครงสร้างการบริหารงาน > โครงสร้างการบริหารงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงสร้างการบริหารงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รศ.ดร. จรัญ บุญกาญจน์
ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
 
 
นายปิยวัชน์   คงอินทร์
หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา
 
 
 
นายมณเฑียร  สุขกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์  ส่วนกิจการนักศึกษา