หน้าหลัก > โครงสร้างการบริหารงาน > โครงสร้างการบริหารงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงสร้างการบริหารงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
 
 
นายปิยวัชน์   คงอินทร์
หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา
 
 
 
นางกอบสุข อรชร
หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ส่วนกิจการนักศึกษา  
 
 
 
นางสาววิลัญสิรี ธรฤทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์  ส่วนกิจการนักศึกษา