หน้าหลัก > โครงสร้างการบริหารงาน > โครงสร้างการบริหารงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงสร้างการบริหารงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

อาจารย์ ดร.เลิศชาย  ศิริชัย
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
 
 
นายปิยวัชน์   คงอินทร์
หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา
 
 
 
นายมณเฑียร  สุขกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์  ส่วนกิจการนักศึกษา