ข้อมูลศิษย์เก่า รหัส 45102480

ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา
45102480
กลับ
ชื่อภาษาไทย
นางสาวพันธ์ทิพย์  เจริญศักดิ์
ชื่อภาษาอังกฤษ
Ms.Pantip  Chareonsak
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
สำนักวิชา
การจัดการ (School of Management)
สาขาวิชา
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Bachelor of Business Administration Program (Electronic Marketing))
ข้อมูลการทำงาน
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
-
สถานที่ทำงาน
ชื่อหน่วยงาน :
-
ที่ตั้งเลขที่ :
-
หมู่ที่ :
-
อาคาร/ตึก :
-      ชั้น : -
ตรอก/ซอย :
-
ถนน :
-
ตำบล/แขวง :
-
อำเภอ/เขต :
-
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
-
โทรศัพท์ :
- โทรสาร : -  
อีเมล์:
-