ข้อมูลศิษย์เก่า รหัส 45111499

ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา
45111499
กลับ
ชื่อภาษาไทย
นายมูฮำหมัดยัมรี  อาแว
ชื่อภาษาอังกฤษ
Mr.Muhammadyamree  Awae
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
สำนักวิชา
สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ (School of Allied Health Sciences and Public Health)
สาขาวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อม (Bachelor of Science Program in Environmental Health)
ข้อมูลการทำงาน
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
-
สถานที่ทำงาน
ชื่อหน่วยงาน :
-
ที่ตั้งเลขที่ :
-
หมู่ที่ :
-
อาคาร/ตึก :
-      ชั้น : -
ตรอก/ซอย :
-
ถนน :
-
ตำบล/แขวง :
-
อำเภอ/เขต :
-
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
-
โทรศัพท์ :
- โทรสาร : -  
อีเมล์:
-