ข้อมูลศิษย์เก่า รหัส 45102399

ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา
45102399
กลับ
ชื่อภาษาไทย
นางสาวนันทวัน  จันทรมาศ
ชื่อภาษาอังกฤษ
Ms.Nantawan  Jantaramat
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
สำนักวิชา
การจัดการ (School of Management)
สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Bachelor of Economics Program (Business Economics))
ข้อมูลการทำงาน
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
-
สถานที่ทำงาน
ชื่อหน่วยงาน :
-
ที่ตั้งเลขที่ :
-
หมู่ที่ :
-
อาคาร/ตึก :
-      ชั้น : -
ตรอก/ซอย :
-
ถนน :
-
ตำบล/แขวง :
-
อำเภอ/เขต :
-
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
-
โทรศัพท์ :
- โทรสาร : -  
อีเมล์:
-