ข้อมูลศิษย์เก่า รหัส 45102209

ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา
45102209
กลับ
ชื่อภาษาไทย
นายกิตติพงษ์  ดุรงค์ดำรงชัย
ชื่อภาษาอังกฤษ
Mr.Kittipong  Durongdamrongchai
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
สำนักวิชา
การจัดการ (School of Management)
สาขาวิชา
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Bachelor of Business Administration Program (Electronic Marketing))
ข้อมูลการทำงาน
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
-
สถานที่ทำงาน
ชื่อหน่วยงาน :
-
ที่ตั้งเลขที่ :
-
หมู่ที่ :
-
อาคาร/ตึก :
-      ชั้น : -
ตรอก/ซอย :
-
ถนน :
-
ตำบล/แขวง :
-
อำเภอ/เขต :
-
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
-
โทรศัพท์ :
- โทรสาร : -  
อีเมล์:
-