ข้อมูลศิษย์เก่า รหัส 45100435

ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา
45100435
กลับ
ชื่อภาษาไทย
นางสาวอณิสา  เกียรติอุดมพันธ์
ชื่อภาษาอังกฤษ
Ms.Anisa  Kiat-Udompun
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
สำนักวิชา
ศิลปศาสตร์ (School of Liberal Arts)
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (Bachelor of Arts Program in English)
ข้อมูลการทำงาน
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
-
สถานที่ทำงาน
ชื่อหน่วยงาน :
-
ที่ตั้งเลขที่ :
-
หมู่ที่ :
-
อาคาร/ตึก :
-      ชั้น : -
ตรอก/ซอย :
-
ถนน :
-
ตำบล/แขวง :
-
อำเภอ/เขต :
-
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
-
โทรศัพท์ :
- โทรสาร : -  
อีเมล์:
-