ข้อมูลศิษย์เก่า รหัส 45108933

ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา
45108933
กลับ
ชื่อภาษาไทย
นางสาวอุษา  วรกิจธำรงค์ชัย
ชื่อภาษาอังกฤษ
Ms.Usa  Vorakitthumrongchai
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
สำนักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร (School of Agricultural Technology)
สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร (Bachelor of Science Degree Program in Food Technology)
ข้อมูลการทำงาน
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
-
สถานที่ทำงาน
ชื่อหน่วยงาน :
-
ที่ตั้งเลขที่ :
-
หมู่ที่ :
-
อาคาร/ตึก :
-      ชั้น : -
ตรอก/ซอย :
-
ถนน :
-
ตำบล/แขวง :
-
อำเภอ/เขต :
-
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
-
โทรศัพท์ :
- โทรสาร : -  
อีเมล์:
-