ข้อมูลศิษย์เก่า รหัส 45100088

ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา
45100088
กลับ
ชื่อภาษาไทย
นายเชาวลิตร์  เสลานอก
ชื่อภาษาอังกฤษ
Mr.Chavalit  Selanok
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
สำนักวิชา
ศิลปศาสตร์ (School of Liberal Arts)
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (Bachelor of Arts Program in English)
ข้อมูลการทำงาน
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
Sales and Marketing Executive
สถานที่ทำงาน
ชื่อหน่วยงาน :
ROTOMETRICS SE ASIA LTD.
ที่ตั้งเลขที่ :
700/714
หมู่ที่ :
1
อาคาร/ตึก :
-      ชั้น : -
ตรอก/ซอย :
-
ถนน :
-
ตำบล/แขวง :
พานทอง
อำเภอ/เขต :
พานทอง
จังหวัด :
ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
20160
โทรศัพท์ :
038447487 โทรสาร : 038447488  
อีเมล์:
Chavalit.selanok@rotometrics.com