ข้อมูลศิษย์เก่า รหัส 45202835

ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา
45202835
กลับ
ชื่อภาษาไทย
นางสาวจาฏุพัจน์  เจียมกัลชาญ
ชื่อภาษาอังกฤษ
Ms.Jatupat  Jeamkulcharn
ระดับการศึกษา
ปริญญาโท ภาคพิเศษ (Master Degree (Special))
สำนักวิชา
การจัดการ (School of Management)
สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (Master of Business Administration Program)
ข้อมูลการทำงาน
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
-
สถานที่ทำงาน
ชื่อหน่วยงาน :
-
ที่ตั้งเลขที่ :
-
หมู่ที่ :
-
อาคาร/ตึก :
-      ชั้น : -
ตรอก/ซอย :
-
ถนน :
-
ตำบล/แขวง :
-
อำเภอ/เขต :
-
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
-
โทรศัพท์ :
- โทรสาร : -  
อีเมล์:
-