ข้อมูลศิษย์เก่า รหัส 45107356

ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา
45107356
กลับ
ชื่อภาษาไทย
นางสาวภัทตรายุ  สมบัติ
ชื่อภาษาอังกฤษ
Ms.Patrayu  Sombat
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
สำนักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร (School of Agricultural Technology)
สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาหาร (Bachelor of Science Degree Program in Food Technology)
ข้อมูลการทำงาน
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
-
สถานที่ทำงาน
ชื่อหน่วยงาน :
-
ที่ตั้งเลขที่ :
-
หมู่ที่ :
-
อาคาร/ตึก :
-      ชั้น : -
ตรอก/ซอย :
-
ถนน :
-
ตำบล/แขวง :
-
อำเภอ/เขต :
-
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
-
โทรศัพท์ :
- โทรสาร : -  
อีเมล์:
-