ข้อมูลศิษย์เก่า รหัส 45200086

ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา
45200086
กลับ
ชื่อภาษาไทย
นายเฉลิมศักดิ์  ศรีเปารยะ
ชื่อภาษาอังกฤษ
Mr.Chalermsak  Sripaoraya
ระดับการศึกษา
ปริญญาโท ภาคพิเศษ (Master Degree (Special))
สำนักวิชา
สารสนเทศศาสตร์ (School of Informatics)
สาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of Science in Management of Information Technology)
ข้อมูลการทำงาน
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
-
สถานที่ทำงาน
ชื่อหน่วยงาน :
-
ที่ตั้งเลขที่ :
-
หมู่ที่ :
-
อาคาร/ตึก :
-      ชั้น : -
ตรอก/ซอย :
-
ถนน :
-
ตำบล/แขวง :
-
อำเภอ/เขต :
-
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
-
โทรศัพท์ :
- โทรสาร : -  
อีเมล์:
-