ข้อมูลศิษย์เก่า รหัส 45102464

ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา
45102464
กลับ
ชื่อภาษาไทย
นายพชร  สิทธิชัย
ชื่อภาษาอังกฤษ
Mr.Pachara  Sittichai
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
สำนักวิชา
การจัดการ (School of Management)
สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Bachelor of Economics Program (Business Economics))
ข้อมูลการทำงาน
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
-
สถานที่ทำงาน
ชื่อหน่วยงาน :
-
ที่ตั้งเลขที่ :
-
หมู่ที่ :
-
อาคาร/ตึก :
-      ชั้น : -
ตรอก/ซอย :
-
ถนน :
-
ตำบล/แขวง :
-
อำเภอ/เขต :
-
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
-
โทรศัพท์ :
- โทรสาร : -  
อีเมล์:
-