ข้อมูลศิษย์เก่า รหัส 45103959

ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา
45103959
กลับ
ชื่อภาษาไทย
นางสาวอรอนงค์  โอคง
ชื่อภาษาอังกฤษ
Ms.Onanong  Okong
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
สำนักวิชา
การจัดการ (School of Management)
สาขาวิชา
การจัดการการท่องเที่ยว-การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Bachelor of Business Administration Program (Tourism Management-Ecotourism))
ข้อมูลการทำงาน
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
-
สถานที่ทำงาน
ชื่อหน่วยงาน :
-
ที่ตั้งเลขที่ :
-
หมู่ที่ :
-
อาคาร/ตึก :
-      ชั้น : -
ตรอก/ซอย :
-
ถนน :
-
ตำบล/แขวง :
-
อำเภอ/เขต :
-
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
-
โทรศัพท์ :
- โทรสาร : -  
อีเมล์:
-