ข้อมูลศิษย์เก่า รหัส 45102191

ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา
45102191
กลับ
ชื่อภาษาไทย
นางสาวกาญจนา  รัจรัญ
ชื่อภาษาอังกฤษ
Ms.Kanjana  Ratjarun
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
สำนักวิชา
การจัดการ (School of Management)
สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตร (Bachelor of Economics Program (Agricultural Economics))
ข้อมูลการทำงาน
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
-
สถานที่ทำงาน
ชื่อหน่วยงาน :
-
ที่ตั้งเลขที่ :
-
หมู่ที่ :
-
อาคาร/ตึก :
-      ชั้น : -
ตรอก/ซอย :
-
ถนน :
-
ตำบล/แขวง :
-
อำเภอ/เขต :
-
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
-
โทรศัพท์ :
- โทรสาร : -  
อีเมล์:
-