ข้อมูลศิษย์เก่า รหัส 45100955

ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา
45100955
กลับ
ชื่อภาษาไทย
นางสาวอังสุมาลินทร์  สุวรรณเกิด
ชื่อภาษาอังกฤษ
Ms.Angsumalin  Suwankert
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
สำนักวิชา
การจัดการ (School of Management)
สาขาวิชา
การสอบบัญชี (Bachelor of Accountancy Program (Auditing))
ข้อมูลการทำงาน
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
-
สถานที่ทำงาน
ชื่อหน่วยงาน :
-
ที่ตั้งเลขที่ :
-
หมู่ที่ :
-
อาคาร/ตึก :
-      ชั้น : -
ตรอก/ซอย :
-
ถนน :
-
ตำบล/แขวง :
-
อำเภอ/เขต :
-
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
-
โทรศัพท์ :
- โทรสาร : -  
อีเมล์:
-