ข้อมูลศิษย์เก่า รหัส 45107786

ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา
45107786
กลับ
ชื่อภาษาไทย
นางสาววฤดี  นาคแท้
ชื่อภาษาอังกฤษ
Ms.Warudee  Nackthae
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
สำนักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร (School of Agricultural Technology)
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ (Bachelor of Science Degree Program in Technology of Aquatic Animal Production)
ข้อมูลการทำงาน
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
-
สถานที่ทำงาน
ชื่อหน่วยงาน :
-
ที่ตั้งเลขที่ :
-
หมู่ที่ :
-
อาคาร/ตึก :
-      ชั้น : -
ตรอก/ซอย :
-
ถนน :
-
ตำบล/แขวง :
-
อำเภอ/เขต :
-
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
-
โทรศัพท์ :
- โทรสาร : -  
อีเมล์:
-