ข้อมูลศิษย์เก่า รหัส 45106432

ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา
45106432
กลับ
ชื่อภาษาไทย
นางสาวจูงใจ  โชคช่วงฉัตรชัย
ชื่อภาษาอังกฤษ
Ms.Joongjai  Chockchungchatchai
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
สำนักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร (School of Agricultural Technology)
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ (Bachelor of Science Program in Biotechnology)
ข้อมูลการทำงาน
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
-
สถานที่ทำงาน
ชื่อหน่วยงาน :
-
ที่ตั้งเลขที่ :
-
หมู่ที่ :
-
อาคาร/ตึก :
-      ชั้น : -
ตรอก/ซอย :
-
ถนน :
-
ตำบล/แขวง :
-
อำเภอ/เขต :
-
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
-
โทรศัพท์ :
- โทรสาร : -  
อีเมล์:
-