ข้อมูลศิษย์เก่า รหัส 45104726

ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา
45104726
กลับ
ชื่อภาษาไทย
นายปรัชญา  วงแก้วเจริญ
ชื่อภาษาอังกฤษ
Mr.Pradya  Wongkeawjarean
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
สำนักวิชา
สารสนเทศศาสตร์ (School of Informatics)
สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Bachelor of Information Science Program in Management Information System)
ข้อมูลการทำงาน
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
-
สถานที่ทำงาน
ชื่อหน่วยงาน :
-
ที่ตั้งเลขที่ :
-
หมู่ที่ :
-
อาคาร/ตึก :
-      ชั้น : -
ตรอก/ซอย :
-
ถนน :
-
ตำบล/แขวง :
-
อำเภอ/เขต :
-
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
-
โทรศัพท์ :
- โทรสาร : -  
อีเมล์:
-