ข้อมูลศิษย์เก่า รหัส 45200094

ข้อมูลการศึกษา
รหัสนักศึกษา
45200094
กลับ
ชื่อภาษาไทย
นายชวลิต  ประสมพงศ์
ชื่อภาษาอังกฤษ
Mr.Chaowalit  Prasompong
ระดับการศึกษา
ปริญญาโท ภาคปกติ (Master Degree)
สำนักวิชา
สารสนเทศศาสตร์ (School of Informatics)
สาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Master of Science Program in Management of Information Technology)
ข้อมูลการทำงาน
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
-
สถานที่ทำงาน
ชื่อหน่วยงาน :
-
ที่ตั้งเลขที่ :
-
หมู่ที่ :
-
อาคาร/ตึก :
-      ชั้น : -
ตรอก/ซอย :
-
ถนน :
-
ตำบล/แขวง :
-
อำเภอ/เขต :
-
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
-
โทรศัพท์ :
- โทรสาร : -  
อีเมล์:
-